Az Ékszerek Világnapja Nyereményjáték játékszabályzata

 

  1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a ZEMA Ékszerház (zemajewels.ro) (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott  https://www.facebook.com/zemaporcelan és a http://zemajewels.ro  oldalakon futó „Ékszer Világnapja Nyereményjátékra”- ra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2- Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18. életévet betöltött, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező és munkatársai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022. 03. 09. – 2022. 03. 31. 23:59

Sorsolás: 2022. 04.01. 17:00 óráig

Eredményhirdetés: 2022.04.02. 17.00 óráig

Nyertesek száma: Három nyertest sorsolunk ki

Nyeremény: 3 db Tavasz Pillanatai szabadfestésű egyedi kollekció

(https://zemajewels.ro/az-ekszer-vilagnapja)

 

 

 

A játék menete/feltétele: 

A játék feltételei:

A hírlevélre történő feliratkozást követően kapott 10% kedvezményt tartalmazó kuponkód felhasználása, bármilyen kosárérték mellett.

A nyerteseket véletlenszerűen választjuk ki.

  1. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.

A nyertesek neveit a Szervező Facebook és Instagram oldalán teszi közzé, valamint e-mailben is értesítjük a sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül.

Pót nyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

ha az értesítésre 10 munkanapon belül nem válaszol;

ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis feliratkozással vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

  1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, háromszori kapcsolatfelvételi próbát követően a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

  1. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt a nyertes személyesen átveheti a sorsolást követő héten a webáruházban feltüntetett címen (személyes átvétel). 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8.

Továbbá a nyertessel történő egyeztetés alatt meghatározható csomagkézbesítés is. A ZEMA Ékszerház  a DPD Hungary csomagküldő szolgálaton keresztül lehetőséget biztosít ingyenes kézbesítés

A nyertes, ha nem budapesti lakos megadhatja a szállítási címét (név, irányítószám, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím), melyre a sorsolást követő 2-3 munkanapon a nyereményt kiszállítatjuk GLS futárszolgálattal.

 

  1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

  1. Adatkezelés és adatvédelem

8.1-Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

 

8.2- Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, telefonszám, postacím, e-mail cím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

  1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

  1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Coșul meu
Închideți Lista de dorințe
Close Recently Viewed
Comparați produsele (0 Produse)
Comparați produsul
Comparați produsul
Comparați produsul
Comparați produsul
Categorii